Bắt đầu quản lý ngân quỹ cá nhân [Personal Budgeting System

Lấy cảm hứng từ cuốn sách I Will Teach You To Be Rich của tác giả Ramit Sethi, mình đã xây dựng và áp dụng phương pháp budgeting với mục tiêu đảm bảo sự hiệu quả trong việc quản lý tài chính nhưng cũng đủ đơn giản để mình duy trì trong một thời gian dài. Thông qua bài viết này, mình muốn chia sẻ … Đọc tiếp Bắt đầu quản lý ngân quỹ cá nhân [Personal Budgeting System